CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 18 thủ tục
  dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
  1 1.000828.000.00.00.H08 Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Luật sư
  2 1.008624.H08 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 18 của Luật Luật sư Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Luật sư
  3 1.002153.000.00.00.H08 Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Luật sư
  4 1.000688.000.00.00.H08 Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn tập sự hành nghề luật sư Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Luật sư
  5 1.008628.H08 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khách quan mà thông tin trên Chứng chỉ hành nghề luật sư bị thay đổi Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Luật sư
  6 1.002218.000.00.00.H08 Hợp nhất công ty luật Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Luật sư
  7 1.002234.000.00.00.H08 Sáp nhập công ty luật Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Luật sư
  8 1.008709.000.00.00.H08 Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh, chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Luật sư
  9 1.002398.000.00.00.H08 Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Luật sư
  10 1.002368.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Luật sư
  11 1.002010.000.00.00.H08 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Luật sư
  12 1.002032.000.00.00.H08 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Luật sư
  13 1.002055.000.00.00.H08 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Luật sư
  14 1.002079.000.00.00.H08 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Luật sư
  15 1.002099.000.00.00.H08 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Luật sư