Đăng ký dịch vụ được cung cấp bởi:
    - Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định
    - Công ty cổ phần môi trường Bình Định
    (* Áp dụng tại địa bàn thành phố Quy Nhơn)

Nước
Vệ sinh môi trường