CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
Lĩnh vực Luật sư
Cơ quan thực hiện Sở Tư pháp
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
 • Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập, chi nhánh, công ty luật nước ngoài phải đăng ký hoạt động tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (Địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, Thành phố Quy Nhơn) ở địa phương nơi đặt trụ sở.

 • Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 10 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 10 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài

Phí
Phí: 2.000.000 đồng/hồ sơ
Lệ Phí

.

 

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài Bản chính: 0
Bản sao: 1
Giấy tờ chứng minh về trụ sở Bản chính: 0
Bản sao: 1
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý
 • Luật 20/2012/QH13 Số: 20/2012/QH13

 • Thông tư 220/2016/TT-BTC Số: 220/2016/TT-BTC

 • Luật 65/2006/QH11 Số: 65/2006/QH11

 • Thông tư 05/2021/TT-BTP Số: 05/2021/TT-BTP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam