CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 122 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  91 1.010807.000.00.00.H08 Khám giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với trường hợp còn sót vết thương, còn sót mảnh kim khí hoặc có tỷ lệ tổn thương cơ thể tạm thời hoặc khám giám định bổ sung vết thương và điều chỉnh chế độ đối với trường hợp không tại ngũ, công tác trong quân đội, công an Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Người Có Công
  92 1.001973.000.00.00.H08 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Việc làm
  93 1.000031.000.00.00.H08 Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Giáo dục nghề nghiệp
  94 1.010594.000.00.00.H08 Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục; chấm dứt hoạt động hội đồng quản trị Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Giáo dục nghề nghiệp
  95 1.010808.000.00.00.H08 Giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Người Có Công
  96 1.000362.000.00.00.H08 Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Việc làm
  97 1.010595.000.00.00.H08 Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục. Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Giáo dục nghề nghiệp
  98 1.010809.000.00.00.H08 Giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Người Có Công
  99 1.010935.000.00.00.H08 Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện. Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Phòng, chống tệ nạn xã hội
  100 1.001966.000.00.00.H08 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Việc làm
  101 1.010596.000.00.00.H08 Thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Giáo dục nghề nghiệp
  102 1.010810.000.00.00.H08 Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Người Có Công
  103 2.000148.000.00.00.H08 Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Việc làm
  104 1.010811.000.00.00.H08 Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Người Có Công
  105 2.002105.000.00.00.H08 Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Quản lý lao động ngoài nước