CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • quyết nghị thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục. Bước 2: Họp hội đồng quản trị để quyết nghị về thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục. Bước 3: Quyết định thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục - Hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường xem xét, quyết nghị, lập hồ sơ gửi tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính. - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục. Trường hợp không quyết định thôi công nhận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 15 Ngày làm việc

  Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

 • Trực tuyến
 • 15 Ngày làm việc

  Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Văn bản của hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng (Mẫu số 14 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH). Mau so 14.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Biên bản họp hội đồng quản trị đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng (Mẫu số 15 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH). Mau so 15.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện Khi gửi hồ sơ đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục, hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường gửi đồng thời hồ sơ đề nghị công nhận hiệu trưởng mới để thay thế người đề nghị thôi công nhận.
Căn cứ pháp lý
 • Luật Giáo dục nghề nghiệp Số: Luật Giáo dục nghề nghiệp

 • Quy định Điều lệ trường trung cấp Số: 14/2021/TT-BLĐTBXH

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Biên bản họp hội đồng quản trị đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng (Mẫu số 15 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH). Tải về In ấn
 • Văn bản của hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường đề nghị thôi công nhận hiệu trưởng (Mẫu số 14 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH). Tải về In ấn

Kết quả thực hiện
 • Quyết định thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục.