CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 18 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  16 1.005436.000.00.00.H08 Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản Sở Tài chính tỉnh Bình Định Quản lý công sản
  17 1.005437.000.00.00.H08 Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của tổ chức, cá nhân tham gia mua, thuê tài sản, nhận chuyển nhượng, thuê quyền khai thác tài sản công Sở Tài chính tỉnh Bình Định Quản lý công sản
  18 1.007623.000.00.00.H08 Cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc địa phương Sở Tài chính tỉnh Bình Định Tài chính doanh nghiệp