CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc địa phương
Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp
Cơ quan thực hiện

Sở Tài chính
 

Cách thức thực hiện


Nộp qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 


Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện


Bước 1: Phân loại để xác định tiếp nhận hồ sơ: * DN nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn Bước 2: Thụ lý hồ sơ: - Phòng Tài chính doanh nghiệp - Tin học thuộc Sở Tài chính có trách nhiệm thụ lý hồ sơ trong thời hạn quy định. Trưởng phòng có trách nhiệm phân công hồ sơ cho từng chuyên viên. - Sau khi kiểm tra hồ sơ; căn cứ vào dự toán ngân sách được giao và đối chiếu với các quy định Nhà nước hiện hành, Chuyên viên phụ trách phối hợp với phòng Quản lý ngân sách soạn Thông tri duyệt y dự toán thanh toán kinh phí. - Chuyên viên phụ trách ký vào chỗ thẩm kế trên Thông tri và trình Trưởng phòng xem xét:  + Trường hợp nội dung dự thảo chưa đạt yêu cầu thì chuyển trả lại Chuyên viên phụ trách để điều chỉnh, bổ sung.  + Trường hợp nội dung dự thảo đạt yêu cầu thì ký và chuyển cho Chuyên viên phụ trách để trình Lãnh đạo Sở xét duyệt:  Nếu đồng ý: Lãnh đạo Sở thống nhất ký vào Thông tri, Chuyên viên phụ trách chuyển sang phòng Quản lý ngân sách ra lệnh chi tiền gửi Kho bạc Nhà nước để chi trả cho doanh nghiệp.  Nếu không đồng ý: Lãnh đạo Sở sửa trực tiếp lên Thông tri, phòng Tài chính doanh nghiệp - Tin học chỉnh sửa lại theo yêu cầu và thực hiện lại các bước nêu trên. Bước 3: Trả kết quả - Chuyên viên phụ trách thông báo kết quả thực hiện của Sở Tài chính cho đơn vị.


Thời hạn giải quyết


Trong vòng 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.


Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
+ Hồ sơ hỗ trợ kinh phí đào tạo: Trường hợp đào tạo tập trung tại các trường lớp dạy nghề: Hợp đồng đào tạo, thanh lý hợp đồng, chứng từ thanh toán tiền giữa đơn vị với các trường lớp dạy nghề. Trường hợp đào tạo tại đơn vị: Quyết định của đơn vị tổ chức lớp học, số người đào tạo, ngành, nghề đào tạo, các chứng từ thanh toán liên quan đến việc tổ chức lớp học. + Hồ sơ hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm: Danh sách lao động là người dân tộc thiểu số, mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp có xác nhận của cơ quan bảo hiểm. + Hồ sơ hỗ trợ 20% định mức lao động chung: Định mức lao động chung để giao khoán hoặc trả công cho lao động do cơ quan có thẩm quyền quyết định, danh sách lao động là người dân tộc thiểu số có mặt thường xuyên trong năm quyết toán.
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện


Tổ chức, đơn vị có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg.


Căn cứ pháp lý


1 Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; 2 Thông tư số 52/2013/TT-BTC ngày 09/3/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc hỗ trợ các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.


Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện


Thông báo của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ kinh phí.