CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 120 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  91 1.009665.000.00.00.H08 Thủ tục cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định Đầu tư tại Việt nam
  92 1.010029.000.00.00.H08 Thông báo về việc sáp nhập công ty trong trường hợp sau sáp nhập công ty, công ty nhận sáp nhập không thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
  93 2.002069.000.00.00.H08 Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
  94 2.002013.000.00.00.H08 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
  95 1.009671.000.00.00.H08 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định Đầu tư tại Việt nam
  96 1.005122.000.00.00.H08 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
  97 1.009729.000.00.00.H08 Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định Đầu tư tại Việt nam
  98 2.001979.000.00.00.H08 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
  99 1.009731.000.00.00.H08 Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định Đầu tư tại Việt nam
  100 2.002075.000.00.00.H08 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh thay thế nội dung đăng ký hoạt động trên Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
  101 2.001957.000.00.00.H08 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
  102 1.009736.000.00.00.H08 Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định Đầu tư tại Việt nam
  103 2.002072.000.00.00.H08 Thông báo lập địa điểm kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
  104 2.001962.000.00.00.H08 Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
  105 2.002059.000.00.00.H08 Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh) Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp