CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Lĩnh vực Đầu tư tại Việt nam
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • - Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ thông báo đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn nơi đặt văn phòng điều hành.

 • - Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành, nhà đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt văn phòng điều hành. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành.

  - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

  Dịch vụ bưu chính
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành, nhà đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt văn phòng điều hành. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành.

  - Qua dịch vụ bưu chính công ích.

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành trong trường hợp văn phòng điều hành chấm dứt hoạt động trước thời hạn; Mẫu A.I.10.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Danh sách người lao động, quyền và lợi ích của người lao động đã được giải quyết;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc đã hoàn thành nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Bản sao hợp đồng BCC.   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Nhà đầu tư nước ngoài có yêu cầu chấm dứt văn phòng điều hành.

Căn cứ pháp lý
 • Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Số: 31/2021/NĐ-CP

 • quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu Số: 03/2021/TT-BKHĐT

 • Luật Đầu tư Số: 61/2020/QH14

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Văn bản quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng điều hành theo Mẫu A.II.13 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.