CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 133 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  61 1.003001.000.00.00.H08 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Sở Y tế tỉnh Bình Định Dược
  62 1.003746.000.00.00.H08 Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế xã Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  63 1.002952.000.00.00.H08 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Sở Y tế tỉnh Bình Định Dược
  64 1.003720.000.00.00.H08 Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  65 1.003644.000.00.00.H08 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  66 1.003628.000.00.00.H08 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  67 1.002934.000.00.00.H08 Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm c và d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2018/TT-BYT Sở Y tế tỉnh Bình Định Dược
  68 1.003547.000.00.00.H08 Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  69 1.002258.000.00.00.H08 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc Sở Y tế tỉnh Bình Định Dược
  70 1.003531.000.00.00.H08 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  71 1.003516.000.00.00.H08 Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  72 1.001750.000.00.00.H08 Cho phép áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh đối với kỹ thuật mới, phương pháp mới quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 07/2015/TT-BYT thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  73 1.002339.000.00.00.H08 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với cơ sở kinh doanh không vì mục đích thương mại Sở Y tế tỉnh Bình Định Dược
  74 1.001734.000.00.00.H08 Cho phép áp dụng chính thức kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  75 1.002464.000.00.00.H08 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh