CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 98 thủ tục
  dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
  46 1.000415.000.00.00.H08 Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tôn giáo Chính phủ
  47 2.002157.000.00.00.H08 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Công chức, viên chức
  48 1.003916.000.00.00.H08 Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Cấp tỉnh) Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tổ chức phi chính phủ
  49 1.000638.000.00.00.H08 Thủ tục thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tôn giáo Chính phủ
  50 1.000654.000.00.00.H08 Thủ tục thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tôn giáo Chính phủ
  51 1.000780.000.00.00.H08 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tôn giáo Chính phủ
  52 2.000269.000.00.00.H08 Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tôn giáo Chính phủ
  53 2.001567.000.00.00.H08 Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ (Cấp tỉnh) Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tổ chức phi chính phủ
  54 2.001590.000.00.00.H08 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ (Cấp tỉnh) Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tổ chức phi chính phủ
  55 1.000587.000.00.00.H08 Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tôn giáo Chính phủ
  56 1.005394.000.00.00.H08 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Công chức, viên chức
  57 1.003621.000.00.00.H08 Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ (Cấp tỉnh) Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tổ chức phi chính phủ
  58 1.003950.000.00.00.H08 Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ hoạt động có thời hạn (Cấp tỉnh) Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tổ chức phi chính phủ
  59 1.003920.000.00.00.H08 Hợp nhất, sát nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tổ chức phi chính phủ
  60 1.003879.000.00.00.H08 Đổi tên quỹ cấp tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tổ chức phi chính phủ