Đánh giá công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Họ tên: Nguyễn Thị Dự

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận Một cửa huyện An Lão

Loading...

CÂU HỎI
Anh/Chị có hài lòng với việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ của cán bộ
Hài lòng
Không hài lòng