NỘP HỒ SƠ XIN PHÉP XÂY DỰNG

HUYNH THANH NHON — lúc 12:25:11 ngày 12/12/2022

TÔI NỘP TRỰC TUYẾN ĐỂ XIN XÂY DỰNG NHÀ, NHƯNG HẠNG MỤC XÂY DỰNG HIỆN TẠI ĐÃ KHÔNG THẤY, TÔI LÀM SAO ĐỂ NỘP DC HỒ SƠ XIN XÂY NHÀ KHI KHÔNG NỘP TRỰC TUYẾN ĐƯỢC.

Trả lời

Xin phép trả lời câu hỏi của ông (bà) Huynh Thanh Nhon như sau: Ngày 25/11/2022, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 3932/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục 716 dịch vụ công thực hiện trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định. Theo đó, UBND huyện Tuy Phước đã ra Thông báo số 277/TB-UBND ngày 06/12/2022 về Công khai Danh mục dịch vụ công thực hiện trực tuyến một phần trên địa bàn huyện Tuy Phước. Hiện tại TTHC cấp giấy phép xây dựng. thuộc lĩnh lĩnh vực xây dựng không cho thực hiện nộp HS trực tuyến, do đó, đề nghị ông (bà) vui lòng nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện (bộ phận Một cửa). Xin cảm thông.

Nguyễn Kim Phát — lúc 08:17:13 ngày 13/12/2022

Quay lại danh sách câu hỏi