Đăng ký giấy phép sử dụng Đất

Lê Thị Trúc — lúc 13:28:11 ngày 14/11/2022

Nhà tôi có 1 lô đất nhà ở mua năm 2002 số thửa 234 tờ số 20 khu vực Lý Tây, Phường Nhơn Thành Thị Xã An Nhơn Bình Định.
Lô đất có kích thước là 112m2 nằm trong số thửa 234 tờ số 20 diện tích (914m2). Viết giấy tay không công chứng năm 2002.
Tôi muốn làm thủ tục đăng ký cấp giấy phép sử dụng đất và tài sản trên đất thì phải làm từ đâu? trình tự các bước như thế nào? phòng ban nào phụ trách? Mong hỗ trợ tôi

Trả lời

Về nội dung hoi của chị, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã An Nhơn trả lời như sau:
Căn cứ khoản 54 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định:
"1. Các trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật:
a) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008;
b) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai và Điều 18 của Nghị định này;
c) Sử dụng đất do nhận thừa kế quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014.”
Để thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, công dân liên hệ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai An Nhơn để đề nghị trích đo địa chính thửa đất trước khi lập thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSDĐ theo quy định. Thanh phần hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 16 Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 19/2/2019 của UBND tỉnh Bình Định.

Quản trị thị xã An Nhơn — lúc 07:35:03 ngày 01/12/2022

Quay lại danh sách câu hỏi