CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 69 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  61 1.009774.000.00.00.H08 Thủ tục cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (BQL) Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Đầu tư tại Việt nam
  62 1.009773.000.00.00.H08 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (BQL) Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Đầu tư tại Việt nam
  63 1.009775.000.00.00.H08 Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài (BQL) Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Đầu tư tại Việt nam
  64 1.009776.000.00.00.H08 Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC (BQL) Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Đầu tư tại Việt nam
  65 1.009777.000.00.00.H08 Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC (BQL) Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Đầu tư tại Việt nam
  66 1.010728.000.00.00.H08 Cấp đổi giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Môi trường
  67 1.010729.000.00.00.H08 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Môi trường
  68 1.010727.000.00.00.H08 Cấp giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Môi trường
  69 1.010730.000.00.00.H08 Cấp lại giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Môi trường