CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp điện mới từ lưới điện trung áp (cấp điện áp 6kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV)
Lĩnh vực Dịch vụ cung cấp điện mới
Cơ quan thực hiện

Công ty Điện lực Bình Định

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

1. Đối với công trình do ngành điện đầu tư được thực hiện theo trình tự sau: - Khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu mua điện tại Bộ phận Một cửa của Công ty Điện lực Bình Định/Điện lực trực thuộc. - Công ty Điện lực Bình Định phối hợp với khách hàng thực hiện khảo sát hiện trường và lập hồ sơ dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư công trình điện. Thời gian thực hiện: không quá 03 ngày làm việc. - Công ty Điện lực Bình Định gửi hồ sơ đến các cơ quan Nhà nước theo quy định tại Điều 5 của Quy định này để thực hiện các thủ tục: Điều chỉnh, bổ sung hợp phần quy hoạch không theo chu kỳ đối với công trình có tổng công suất lớn hơn 2.000 kVA; Chấp thuận xây dựng công trình và cấp phép thi công xây dựng công trình; Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường. Thời gian giải quyết thủ tục của từng cơ quan: không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. - Các cơ quan quản lý Nhà nước trả kết quả xử lý hoặc thông báo các vướng mắc, yêu cầu điều chỉnh, bổ sung (nếu có) trực tiếp cho Bộ phận một cửa của Công ty Điện lực Bình Định. - Công ty Điện lực Bình Định thực hiện thi công công trình và ký kết Hợp đồng mua bán điện, nghiệm thu đóng điện với khách hàng. Thời gian thực hiện: không quá 27 ngày làm việc.

2. Đối với công trình do khách hàng đầu tư: Thực hiện theo trình tự sau - Khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu mua điện tại Bộ phận một cửa của Công ty Điện lực Bình Định. - Công ty Điện lực Bình Định phối hợp với khách hàng thực hiện khảo sát hiện trường và lập thỏa thuận đấu nối. Thời gian thực hiện: không quá 02 ngày làm việc. - Khách hàng tổ chức lập hồ sơ dự án hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình điện, đồng thời cung cấp thành phần hồ sơ theo Phụ lục 3 kèm theo quy định này đến Bộ phận một cửa của Công ty Điện lực Bình Định để thực hiện các thủ tục hành chính với các cơ quan nhà nước. - Công ty Điện lực Bình Định gửi hồ sơ do khách hàng cung cấp đến các cơ quan nhà nước theo quy định tại Điều 5 của Quy định này để thực hiện các thủ tục: Điều chỉnh, bổ sung hợp phần quy hoạch không theo chu kỳ đối với công trình có tổng công suất lớn hơn 2.000 kVA; Chấp thuận xây dựng công trình và cấp phép thi công xây dựng công trình; Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường. Thời gian giải quyết thủ tục của từng cơ quan: không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. - Các cơ quan Nhà nước thông báo các vướng mắc, yêu cầu điều chỉnh, bổ sung (nếu có) và gửi kết quả xử lý về Bộ phận Một cửa của Công ty Điện lực Bình Định để trả cho khách hàng. - Khách hàng thi công xây dựng công trình điện. Công ty Điện lực Bình Định hỗ trợ tư vấn khách hàng trong quá trình thi công để đảm bảo chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật. - Khách hàng gửi hồ sơ nghiệm thu đóng điện, ký kết hợp đồng mua bán điện đến bộ phận một cửa của Công ty Điện lực Bình Định. Công ty Điện lực Bình Định phối hợp khách hàng nghiệm thu đóng điện và ký kết Hợp đồng mua bán điện. Thời gian thực hiện là không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Thời hạn giải quyết

.

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
1. Đối với công trình do ngành Điện đầu tư
- Giấy đề nghị mua điện (Mẫu số 1);
- Một (01) bản sao của một trong các loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện như: Hộ khẩu thường trú; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở đối với khách hàng sinh hoạt); hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; hợp đồng thuê địa điểm (khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt).
- Một (01) bản sao của một trong các loại giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện có liên quan đến địa điểm đăng ký mua điện đối với khách hàng ngoài sinh hoạt như: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị.
- Bản đăng ký biểu đồ phụ tải.
2. Đối với công trình do khách hàng đầu tư
- Giấy đề nghị mua điện (Mẫu số 1);
- Một (01) bản sao của một trong các loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện như: Hộ khẩu thường trú; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở đối với khách hàng sinh hoạt); hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; hợp đồng thuê địa điểm (khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt).
- Một (01) bản sao của một trong các loại giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện có liên quan đến địa điểm đăng ký mua điện đối với khách hàng ngoài sinh hoạt như: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị.
- Hồ sơ thông tin đề nghị đấu nối theo mẫu quy định tại Phụ lục 2B kèm theo Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 (mẫu số 2).
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý
- Quyết định số 353/QĐ-EVN ngày 17/3/2021 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 
- Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh
Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Giấy đề nghị mua điện sinh hoạt Tải về In ấn
  • Giấy đăng ký dùng điện chung hợp đồng mua bán điện Tải về In ấn
  • Hồ sơ thông tin đề nghị đấu nối theo mẫu quy định tại Phụ lục 2B kèm theo Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 (mẫu số 2). Tải về In ấn
  • Giấy đề nghị mua điện sử dụng ngoài mục đích sinh hoạt Tải về In ấn

Kết quả thực hiện

Thỏa thuận đấu nối, Hợp đồng mua bán điện