CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác
Cơ quan thực hiện Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Nộp hồ sơ

 • Tổ trưởng tổ hợp tác hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ hợp tác nộp thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác đến Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi tổ hợp tác thành lập.

 • Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

 • Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác.

 • Bước 3: Xử lý hồ sơ

 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác, Ủy ban nhân dân cấp xã cập nhật vào Sổ theo dõi về việc thành lập và hoạt động của tổ hợp tác các thông tin có liên quan.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • Ngay tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

  Trực tiếp

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

- Trường hợp tổ trưởng tổ hợp tác nộp thông báo thì cần có:

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
(1) Giấy thông báo về việc chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác; Mau I.03 NĐ 77.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
(2) Biên bản cuộc họp tổ hợp tác về việc bầu tổ trưởng; Bản chính: 1
Bản sao: 0
(3) Biên bản cuộc họp thành viên tổ hợp tác về việc chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác. Bản chính: 1
Bản sao: 0

- Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của tổ hợp tác nộp thông báo thì cần có:

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
(1) Giấy thông báo về việc chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác; Mau I.03 NĐ 77.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
(2) Văn bản ủy quyền của một trăm phần trăm (100 %) tổng số thành viên tổ hợp tác; Bản chính: 1
Bản sao: 0
(3) Biên bản cuộc họp thành viên tổ hợp tác về việc chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện - Hồ sơ thông báo có đầy đủ giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật; - Thông tin của tổ hợp tác đã được kê khai đầy đủ vào các giấy tờ trong hồ sơ thông báo thành lập hoặc thay đổi tổ hợp tác và được cập nhật vào Sổ theo dõi thành lập và hoạt động của tổ hợp tác theo quy định của pháp luật.
Căn cứ pháp lý
 • Bộ Luật dân sự Số: 91/2015/QH13

 • Về tổ hợp tác Số: 77/2019/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • (1) Giấy thông báo về việc chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác; Tải về In ấn

Kết quả thực hiện
 • Không.