CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
Lĩnh vực Tổ chức - Biên chế
Địa chỉ tiếp nhận

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định)

Cơ quan thực hiện

Sở Nội vụ

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Sở Nội vụ;

 • Bước 2: Sở Nội vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục, Sở Nội vụ gửi hồ sơ lại tổ chức đó để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3;

 • Bước 3: Thẩm định hồ sơ;

 • Bước 4: Văn bản thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

   

  Dịch vụ bưu chính
 • Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

   

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ Đề án về tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Tờ trình đề án tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập và dự thảo quyết định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có)   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Có phương án về lãnh đạo chủ chốt, sắp xếp tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở vật chất để triển khai thực hiện quyết định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 120/2020/NĐ-CP Số: 120/2020/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Văn bản thẩm định.