CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 39 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.001173.000.00.00.H08 Cho phép họp báo (nước ngoài) Báo chí
2 1.003114.000.00.00.H08 Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất bản, In, Phát hành
3 2.001171.000.00.00.H08 Cho phép họp báo (trong nước) Báo chí
4 1.008201.000.00.00.H08 Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất bản, In, Phát hành
5 STTTT_BC_04 Cho phép trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Báo chí
6 1.004637.000.00.00.H08 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
7 1.004640.000.00.00.H08 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
8 1.003659.000.00.00.H08 Cấp giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Bưu chính, viễn thông và internet
9 1.004379.000.00.00.H08 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Bưu chính, viễn thông và internet
10 1.003687.000.00.00.H08 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Bưu chính, viễn thông và internet
11 1.003633.000.00.00.H08 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (cấp tỉnh) Bưu chính, viễn thông và internet
12 1.004470.000.00.00.H08 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cấp tỉnh) Bưu chính, viễn thông và internet
13 1.005442.000.00.00.H08 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Bưu chính, viễn thông và internet
14 2.001098.000.00.00.H08 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
15 2.001087.000.00.00.H08 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử