CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 112 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.005399.000.00.00.H08 Trả lại khu vực biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
2 STNMT_BVHD_10 Cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển Biển và hải đảo
3 1.000778.000.00.00.H08 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Địa chất và Khoáng sản
4 1.004583.000.00.00.H08 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Đăng ký biện pháp bảo đảm
5 1.000987.000.00.00.H08 Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Khí tượng thủy văn
6 1.005741.000.00.00.H08 Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Môi trường
7 1.008675.000.00.00.H08 Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ Môi trường
8 STNMT_QLDD_001 Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 Chi cục QL đất đai - LV đất đai
9 T-BDI-280870-TT Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức có hồ sơ có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Chi cục QL đất đai - LV đất đai
10 1.008603.000.00.00.H08 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Thuế
11 1.004283.000.00.00.H08 Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (cấp tỉnh) Tài nguyên nước
12 1.005400.000.00.00.H08 Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển Biển và hải đảo
13 1.004083.000.00.00.H08 Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản Địa chất và Khoáng sản
14 1.004132.000.00.00.H08 Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch Địa chất và Khoáng sản
15 2.001814.000.00.00.H08 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản Địa chất và Khoáng sản