CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 83 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.000386.000.00.00.H08 Tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định Quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
2 1.003841.000.00.00.H08 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
3 2.000164.000.00.00.H08 Thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập Quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
4 2.000465_TM_TDPM_S Thẩm định thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Xây dựng chính quyền
5 1.003657.000.00.00.H08 Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc Quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ
6 2.001481.000.00.00.H08 Thủ tục thành lập hội Quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
7 1.003649.000.00.00.H08 Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ Quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ
8 1.003960.000.00.00.H08 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
9 SNV_QLNNTDKT_03 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
10 2.001688.000.00.00.H08 Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội Quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
11 1.003757.000.00.00.H08 Thủ tục đổi tên hội Quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
12 1.003732.000.00.00.H08 Thủ tục hội tự giải thể Quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
13 1.003900.000.00.00.H08 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
14 1.003858.000.00.00.H08 Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện cấp tỉnh Quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
15 1.003822.000.00.00.H08 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập