CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 64 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.001602.000.00.00.H08 Chuyển nhượng dự án đầu tư. BQL Đầu tư
2 BQLKKTBD_DD_01 Gia hạn sử dụng đất trong Khu kinh tế đối với hộ gia đình, cá nhân Đất đai
3 1.007255.000.00.00.H08 Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP) Quy hoạch xây dựng
4 BQLKKTBD_QLHDTM_01 Gia hạn đồng thời điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diện của thương nhân nước ngoài Quản lý hoạt động thương mại
5 1.000665 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu D Xuất nhập khẩu
6 BQLKKTBD_DD_02 Gia hạn sử dụng đất trong Khu kinh tế Nhơn Hội đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước Đất đai
7 2.001572.000.00.00.H08 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế. BQL Đầu tư
8 2.000192.000.00.00.H08 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động, Tiền lương, Quan hệ lao động
9 1.007257.000.00.00.H08 Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP Quy hoạch xây dựng
10 2.000327.000.00.00.H08 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Quản lý hoạt động thương mại
11 1.001383 Cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) Xuất nhập khẩu
12 BQLKKTBD_DD_03 Thuê đất trong Khu kinh tế đối với hộ gia đình, cá nhân Đất đai
13 1.007254.000.00.00.H08 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP Quy hoạch xây dựng
14 2.000450.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Quản lý hoạt động thương mại
15 BQLKKTBD_DD_04 Thuê đất trong Khu kinh tế đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài Đất đai