CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 19 thủ tục
  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
  16 1.004837.000.00.00.H08 Thủ tục đăng ký giám hộ Hộ tịch
  17 1.004845.000.00.00.H08 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Hộ tịch
  18 1.005461.000.00.00.H08 Đăng ký lại khai tử Hộ tịch
  19 1.004859.000.00.00.H08 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch Hộ tịch