CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 521 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
  61 1.008455.000.00.00.H08 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
  62 1.003141.000.00.00.H08 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
  63 1.005388.000.00.00.H08 Thủ tục thi tuyển Viên chức Công chức, viên chức
  64 1.005394.000.00.00.H08 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Công chức, viên chức
  65 1.005416.000.00.00.H08 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Quản lý công sản
  66 1.005426.000.00.00.H08 Quyết định thanh lý tài sản công Quản lý công sản
  67 1.005429.000.00.00.H08 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Quản lý công sản
  68 1.008603.000.00.00.H08 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Thuế
  69 2.000364.000.00.00.H08 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thi đua - khen thưởng
  70 2.000794.000.00.00.H08 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Thể dục thể thao
  71 1.004946.000.00.00.H08 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Trẻ em
  72 2.002174.000.00.00.H08 Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện Tiếp công dân
  73 2.001627.000.00.00.H08 Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp Thủy lợi
  74 1.001612.000.00.00.H08 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh
  75 1.005280.000.00.00.H08 Đăng ký thành lập Hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã