CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 446 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  46 2.001283.000.00.00.H08 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Cấp Quận/huyện Kinh doanh khí
  47 1.003490.000.00.00.H08 Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh Cấp Quận/huyện Lữ hành
  48 1.008838.000.00.00.H08 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích. Cấp Quận/huyện Khoa học Công nghệ và Môi trường
  49 1.004959.000.00.00.H08 Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Cấp Quận/huyện Lao động
  50 1.000047.000.00.00.H08 Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên Cấp Quận/huyện Lâm nghiệp
  51 1.011471.000.00.00.H08 Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp Quận/huyện Lâm nghiệp
  52 3.000250.000.00.00.H08 Phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc hộ gia đình cá nhân liên kết thành nhóm hộ, tổ hợp tác trường hợp có tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái Cấp Quận/huyện Lâm nghiệp
  53 2.000633.000.00.00.H08 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận/huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
  54 1.010736.000.00.00.H08 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Cấp Quận/huyện Môi trường
  55 1.010723.000.00.00.H08 Cấp giấy phép môi trường (cấp Huyện) Cấp Quận/huyện Môi trường
  56 1.004082.000.00.00.H08 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích (Cấp Xã) Cấp Quận/huyện Môi trường
  57 2.002363.000.00.00.H08 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Cấp Quận/huyện Nuôi con nuôi
  58 2.001263.000.00.00.H08 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Cấp Quận/huyện Nuôi con nuôi
  59 1.010833.000.00.00.H08 Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công Cấp Quận/huyện Người Có Công
  60 2.001157.000.00.00.H08 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Cấp Quận/huyện Người Có Công