CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 115 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  61 1.003613.000.00.00.H08 Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước Sở Y tế tỉnh Bình Định Dược
  62 1.012257.H08 Cho phép tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo đợt, khám bệnh, chữa bệnh lưu động thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 79 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh hoặc cá nhân khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  63 1.003001.000.00.00.H08 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Sở Y tế tỉnh Bình Định Dược
  64 1.012258.H08 Cho phép người nước ngoài vào Việt Nam chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh hoặc hợp tác đào tạo về y khoa có thực hành khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  65 1.012261.H08 Đề nghị thực hiện thí điểm khám bệnh, chữa bệnh từ xa Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  66 1.012260.H08 Công bố đủ điều kiện thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  67 1.002952.000.00.00.H08 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Sở Y tế tỉnh Bình Định Dược
  68 1.012262.H08 Xếp cấp chuyên môn kỹ thuật Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  69 1.012289.H08 Cấp mới giấy phép hành nghề trong giai đoạn chuyển tiếp đối với hồ sơ nộp từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến thời điểm kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  70 1.012290.H08 Cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2024 đối với hồ sơ nộp từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến thời điểm kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  71 1.002934.000.00.00.H08 Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm c và d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2018/TT-BYT Sở Y tế tỉnh Bình Định Dược
  72 1.012291.H08 Gia hạn giấy phép hành nghề trong giai đoạn chuyển tiếp đối với hồ sơ nộp từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến thời điểm kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  73 1.002258.000.00.00.H08 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc Sở Y tế tỉnh Bình Định Dược
  74 1.012292.H08 Điều chỉnh giấy phép hành nghề trong giai đoạn chuyển tiếp đối với hồ sơ nộp từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến thời điểm kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh
  75 1.001750.000.00.00.H08 Cho phép áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh đối với kỹ thuật mới, phương pháp mới quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 07/2015/TT-BYT thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Sở Y tế tỉnh Bình Định Khám bệnh, chữa bệnh