CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 61 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  46 1.009978.000.00.00.H08 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Hoạt động xây dựng
  47 1.007767.000.00.00.H08 Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Nhà ở và công sở
  48 1.009979.000.00.00.H08 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án): Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Hoạt động xây dựng
  49 1.009980.000.00.00.H08 Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, nhóm C Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Hoạt động xây dựng
  50 1.009982.000.00.00.H08 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, III Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Hoạt động xây dựng
  51 1.009983.000.00.00.H08 Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Hoạt động xây dựng
  52 SXD_NOCS_1 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Nhà ở và công sở
  53 1.009984.000.00.00.H08 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng) : Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Hoạt động xây dựng
  54 1.009985.000.00.00.H08 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (do lỗi của cơ quan cấp) Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Hoạt động xây dựng
  55 1.009986.000.00.00.H08 Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Hoạt động xây dựng
  56 1.009987.000.00.00.H08 Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dưng của cá nhân người nước ngoài hạng II, III Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Hoạt động xây dựng
  57 1.009988.000.00.00.H08 Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Hoạt động xây dựng
  58 1.009989.000.00.00.H08 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng): Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Hoạt động xây dựng
  59 1.009991.000.00.00.H08 Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Hoạt động xây dựng
  60 1.009981.000.00.00.H08 Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, nhóm C Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Hoạt động xây dựng