CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 61 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  46 1.009977.000.00.00.H08 Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án): Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Hoạt động xây dựng
  47 1.008993.000.00.00.H08 Thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
  48 1.009978.000.00.00.H08 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Hoạt động xây dựng
  49 1.007767.000.00.00.H08 Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Nhà ở và công sở
  50 1.009979.000.00.00.H08 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án): Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Hoạt động xây dựng
  51 1.009982.000.00.00.H08 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, III Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Hoạt động xây dựng
  52 1.009983.000.00.00.H08 Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Hoạt động xây dựng
  53 1.007763.000.00.00.H08 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Nhà ở và công sở
  54 1.009984.000.00.00.H08 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng): Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Hoạt động xây dựng
  55 1.009985.000.00.00.H08 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (bị ghi sai thông tin) Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Hoạt động xây dựng
  56 1.009986.000.00.00.H08 Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Hoạt động xây dựng
  57 1.009987.000.00.00.H08 Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân người nước ngoài hạng II, III Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Hoạt động xây dựng
  58 1.009988.000.00.00.H08 Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Hoạt động xây dựng
  59 1.009989.000.00.00.H08 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng): Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Hoạt động xây dựng
  60 1.009991.000.00.00.H08 Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Sở Xây dựng tỉnh Bình Định Hoạt động xây dựng