CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 106 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  61 1.001420.000.00.00.H08 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Gia đình
  62 1.001407.000.00.00.H08 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thầm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Gia đình
  63 2.001414.000.00.00.H08 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Gia đình
  64 1.000919.000.00.00.H08 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Gia đình
  65 1.000817.000.00.00.H08 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Gia đình
  66 1.003310.000.00.00.H08 Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Gia đình
  67 1.000379.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Gia đình
  68 1.000433.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Gia đình
  69 1.000104.000.00.00.H08 Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Gia đình
  70 2.000022.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Gia đình
  71 1.004723.000.00.00.H08 Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Văn hóa
  72 1.002445.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Thể dục thể thao
  73 1.002396.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Thể dục thể thao
  74 1.003441.000.00.00.H08 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Thể dục thể thao
  75 1.000983.000.00.00.H08 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Thể dục thể thao