CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 102 thủ tục
  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
  31 1.001229.000.00.00.H08 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
  32 1.001211.000.00.00.H08 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
  33 1.001191.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
  34 1.001182.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
  35 1.001147.000.00.00.H08 Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
  36 1.003676.000.00.00.H08 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh Văn hóa cơ sở
  37 1.003654.000.00.00.H08 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh Văn hóa cơ sở
  38 1.001029.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Văn hóa cơ sở
  39 1.000963.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Văn hóa cơ sở
  40 1.000922.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường Văn hóa cơ sở
  41 1.004650.000.00.00.H08 Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Văn hóa cơ sở
  42 1.004659.000.00.00.H08 Thủ tục công nhận lại Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa Văn hóa cơ sở
  43 1.004645.000.00.00.H08 Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo Văn hóa cơ sở
  44 1.004639.000.00.00.H08 Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Văn hóa cơ sở
  45 1.004666.000.00.00.H08 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Văn hóa cơ sở