CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 99 thủ tục
  dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
  31 1.011454.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Giấy phép phân loại phim (thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Điện ảnh
  32 1.001809.000.00.00.H08 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
  33 1.001833.000.00.00.H08 Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
  34 1.001778.000.00.00.H08 Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
  35 1.001755.000.00.00.H08 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
  36 1.001704.000.00.00.H08 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao) Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
  37 1.001738.000.00.00.H08 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
  38 1.001671.000.00.00.H08 Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao) Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
  39 1.001229.000.00.00.H08 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
  40 1.001211.000.00.00.H08 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
  41 1.001182.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
  42 1.001191.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
  43 1.001147.000.00.00.H08 Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
  44 1.009397.000.00.00.H08 Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Nghệ thuật biểu diễn
  45 1.009398.000.00.00.H08 Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Nghệ thuật biểu diễn