CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 106 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  16 1.003646.000.00.00.H08 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Di sản Văn hóa
  17 1.011449 Nhóm thủ tục hành chính cấp giấy phép kinh doanh karaoke thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh bao gồm: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự - Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Văn hóa
  18 1.003835.000.00.00.H08 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Di sản Văn hóa
  19 1.001106.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Di sản Văn hóa
  20 1.001123.000.00.00.H08 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Di sản Văn hóa
  21 1.001822.000.00.00.H08 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Di sản Văn hóa
  22 1.002003.000.00.00.H08 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Di sản Văn hóa
  23 1.003901.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Di sản Văn hóa
  24 2.001641.000.00.00.H08 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Di sản Văn hóa
  25 1.011454.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Giấy phép phân loại phim (thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Điện ảnh
  26 1.001809.000.00.00.H08 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
  27 1.001833.000.00.00.H08 Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
  28 1.001778.000.00.00.H08 Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
  29 1.001755.000.00.00.H08 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
  30 1.001704.000.00.00.H08 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm