CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 39 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  31 2.001594.000.00.00.H08 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định Xuất bản, In và Phát hành
  32 2.001564.000.00.00.H08 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định Xuất bản, In và Phát hành
  33 1.003483.000.00.00.H08 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định Xuất bản, In và Phát hành
  34 1.003868.000.00.00.H08 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định Xuất bản, In và Phát hành
  35 2.001744.000.00.00.H08 Cấp lại giấy phép hoạt động in (cấp địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định Xuất bản, In và Phát hành
  36 2.001584.000.00.00.H08 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định Xuất bản, In và Phát hành
  37 1.003729.000.00.00.H08 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định Xuất bản, In và Phát hành
  38 2.001737.000.00.00.H08 Xác nhận thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in (cấp địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định Xuất bản, In và Phát hành
  39 2.001740.000.00.00.H08 Xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in (cấp địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định Xuất bản, In và Phát hành