CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 39 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  1 1.009374.000.00.00.H08 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định Báo chí
  2 2.001173.000.00.00.H08 Cho phép họp báo (nước ngoài) Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định Báo chí
  3 1.010902.000.00.00.H08 Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cấp Tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định Bưu chính, viễn thông và internet
  4 2.002191.000.00.00.H08 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  5 2.002192.000.00.00.H08 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  6 1.003114.000.00.00.H08 Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định Xuất bản, In và Phát hành
  7 1.009386.000.00.00.H08 Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định Báo chí
  8 2.001171.000.00.00.H08 Cho phép họp báo (trong nước) Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định Báo chí
  9 1.003725.000.00.00.H08 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (cấp địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định Xuất bản, In và Phát hành
  10 1.008201.000.00.00.H08 Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định Xuất bản, In và Phát hành
  11 1.003888.000.00.00.H08 Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định Báo chí
  12 1.003659.000.00.00.H08 Cấp giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định Bưu chính, viễn thông và internet
  13 1.004379.000.00.00.H08 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định Bưu chính, viễn thông và internet
  14 1.003687.000.00.00.H08 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định Bưu chính, viễn thông và internet
  15 1.003633.000.00.00.H08 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (cấp tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định Bưu chính, viễn thông và internet