CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 125 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  106 2.002039.000.00.00.H08 Nhập quốc tịch Việt Nam Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Quốc tịch
  107 2.000778.000.00.00.H08 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Công chứng
  108 1.002079.000.00.00.H08 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Luật sư
  109 2.002036.000.00.00.H08 Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Quốc tịch
  110 2.000758.000.00.00.H08 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Công chứng
  111 1.009283.000.00.00.H08 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam chấm dứt hoạt động ở nước ngoài (cấp tỉnh) Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Hòa giải thương mại
  112 1.002099.000.00.00.H08 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Luật sư
  113 2.002038.000.00.00.H08 Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Quốc tịch
  114 2.000743.000.00.00.H08 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Công chứng
  115 1.002181.000.00.00.H08 Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Luật sư
  116 1.002198.000.00.00.H08 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Luật sư
  117 1.002384.000.00.00.H08 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Luật sư
  118 2.000789.000.00.00.H08 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Công chứng
  119 2.000766.000.00.00.H08 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Công chứng
  120 1.001756.000.00.00.H08 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Công chứng