CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 124 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  76 1.005136.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Quốc tịch
  77 1.002626.000.00.00.H08 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Quản tài viên
  78 2.000592.000.00.00.H08 Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Trợ giúp pháp lý
  79 1.001799.000.00.00.H08 Cấp lại Thẻ công chứng viên Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Công chứng
  80 1.001647.000.00.00.H08 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Công chứng
  81 2.001258.000.00.00.H08 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Đấu giá tài sản
  82 2.000555.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng giám định tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Giám định tư pháp
  83 1.008914.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Hòa giải thương mại
  84 1.002398.000.00.00.H08 Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Luật sư
  85 1.001842.000.00.00.H08 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Quản tài viên
  86 1.001248.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Luật 54/2010/QH12 Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Trọng Tài Thương Mại
  87 1.000404.000.00.00.H08 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Tư vấn pháp luật
  88 2.001247.000.00.00.H08 Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Đấu giá tài sản
  89 1.001117.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Giám định tư pháp
  90 2.000515.000.00.00.H08 Chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại trong trường hợp Trung tâm hòa giải thương mại tự chấm dứt hoạt động Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Hòa giải thương mại