CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 121 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
  1 2.002193.000.00.00.H08 Xác định cơ quan giải quyết bồi thường Bồi thường nhà nước
  2 2.002191.000.00.00.H08 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Bồi thường nhà nước
  3 1.001877.000.00.00.H08 Thành lập Văn phòng công chứng Công chứng
  4 1.000112.000.00.00.H08 Bổ nhiệm công chứng viên Công chứng
  5 2.001815.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên Đấu giá tài sản
  6 1.009832.000.00.00.H08 Cấp lại thẻ giám định viên tư pháp cấp tỉnh Giám định tư pháp
  7 1.009284.000.00.00.H08 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc (cấp tỉnh) Hòa giải thương mại
  8 2.000635.000.00.00.H08 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch
  9 2.002516.000.00.00.H08 Xác nhận thông tin hộ tịch Hộ tịch
  10 2.000488.000.00.00.H08 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Lý lịch tư pháp
  11 1.003976.000.00.00.H08 Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng Nuôi con nuôi
  12 2.000954.000.00.00.H08 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
  13 2.000977.000.00.00.H08 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư Trợ giúp pháp lý
  14 2.000829.000.00.00.H08 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
  15 1.008925.000.00.00.H08 Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại Thừa phát lại