CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 124 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  1 2.002193.000.00.00.H08 Xác định cơ quan giải quyết bồi thường Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  2 2.002191.000.00.00.H08 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  3 1.001877.000.00.00.H08 Thành lập Văn phòng công chứng Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Công chứng
  4 1.012019.000.00.00.H08 Công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Công chứng
  5 1.000112.000.00.00.H08 Bổ nhiệm công chứng viên Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Công chứng
  6 2.001815.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Đấu giá tài sản
  7 1.009832.000.00.00.H08 Cấp lại thẻ giám định viên tư pháp cấp tỉnh Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Giám định tư pháp
  8 1.009284.000.00.00.H08 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc (cấp tỉnh) Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Hòa giải thương mại
  9 2.000635.000.00.00.H08 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Hộ tịch
  10 2.002516.000.00.00.H08 Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Hộ tịch
  11 2.000488.000.00.00.H08 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Lý lịch tư pháp
  12 1.000828.000.00.00.H08 Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Luật sư
  13 1.003976.000.00.00.H08 Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Nuôi con nuôi
  14 2.000954.000.00.00.H08 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Trợ giúp pháp lý
  15 2.000977.000.00.00.H08 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Trợ giúp pháp lý