CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 113 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
  106 1.001923.000.00.00.H08 Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ cấp tỉnh Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý
  107 1.004217.000.00.00.H08 Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo Đất đai - Chi cục QL đất đai
  108 1.003895.000.00.00.H08 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định (cấp tỉnh - trường hợp chưa thành lập VP đăng ký đất đai) Đất đai - Văn phòng đăng ký đất đai
  109 1.004237.000.00.00.H08 Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên môi trường Đất đai - Văn phòng đăng ký đất đai
  110 1.002109.000.00.00.H08 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Đất đai - Văn phòng đăng ký đất đai
  111 1.004269.000.00.00.H08 Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai (cấp tỉnh) Đất đai - Văn phòng đăng ký đất đai
  112 1.002054.000.00.00.H08 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Đất đai - Văn phòng đăng ký đất đai
  113 1.007748.000.00.00.H08 Thủ tục gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài Nhà ở và công sở