CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 118 thủ tục
  dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
  1 1.005399.000.00.00.H08 Trả lại khu vực biển Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định Biển và hải đảo
  2 1.009481.000.00.00.H08 Công nhận khu vực biển Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định Biển và hải đảo
  3 2.000444.000.00.00.H08 Cấp lại giấy phép nhận chìm ( cấp tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định Biển và hải đảo
  4 2.002191.000.00.00.H08 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  5 2.002192.000.00.00.H08 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  6 1.000778.000.00.00.H08 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định Địa chất và khoáng sản
  7 1.005398.000.00.00.H08 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định Đất đai
  8 1.011616.000.00.00.H08 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (đối với nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai) Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định Đất đai
  9 1.011671.000.00.00.H08 Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý
  10 1.011441.000.00.00.H08 Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định Đăng ký biện pháp bảo đảm
  11 1.000987.000.00.00.H08 Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định Khí tượng, thủy văn
  12 1.008675.000.00.00.H08 Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định Môi trường
  13 1.010727.000.00.00.H08 Cấp giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định Môi trường
  14 1.012299.H08 Thủ tục thi tuyển Viên Chức (Nghị định số 85/2023/NĐ-CP) Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định Công chức, viên chức
  15 1.004688.000.00.00.H08 Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định Đất đai - Chi cục QL đất đai