CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 39 thủ tục
  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
  31 1.005436.000.00.00.H08 Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản Quản lý công sản
  32 1.005437.000.00.00.H08 Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của tổ chức, cá nhân tham gia mua, thuê tài sản, nhận chuyển nhượng, thuê quyền khai thác tài sản công Quản lý công sản
  33 1.007616.000.00.00.H08 Thủ tục lập, phân bổ dự toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản Tài chính doanh nghiệp
  34 1.001254.000.00.00.H08 Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản Tài chính doanh nghiệp
  35 1.007614.000.00.00.H08 Thủ tục lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá Quản lý giá
  36 1.001352.000.00.00.H08 Thủ tục tạm ứng kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản Tài chính doanh nghiệp
  37 1.007619.000.00.00.H08 Thủ tục thanh toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản Tài chính doanh nghiệp
  38 1.007623.000.00.00.H08 Cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc địa phương Tài chính doanh nghiệp
  39 1.005428.000.00.00.H08 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại Quản lý công sản