CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 98 thủ tục
  dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
  76 2.002167.000.00.00.H08 Thủ tục thông báo về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tôn giáo Chính phủ
  77 1.001894.000.00.00.H08 Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tôn giáo Chính phủ
  78 1.001886.000.00.00.H08 Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tôn giáo Chính phủ
  79 1.001875.000.00.00.H08 Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tôn giáo Chính phủ
  80 2.001946.000.00.00.H08 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tổ chức - Biên chế
  81 1.001854.000.00.00.H08 Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tôn giáo Chính phủ
  82 1.001843.000.00.00.H08 Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cử trú hợp pháp tại Việt Nam Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tôn giáo Chính phủ
  83 1.001832.000.00.00.H08 Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tôn giáo Chính phủ
  84 1.001818.000.00.00.H08 Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở một tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tôn giáo Chính phủ
  85 1.001807.000.00.00.H08 Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tôn giáo Chính phủ
  86 1.001797.000.00.00.H08 Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tôn giáo Chính phủ
  87 1.001775.000.00.00.H08 Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tôn giáo Chính phủ
  88 1.001642.000.00.00.H08 Thủ tục thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tôn giáo Chính phủ
  89 2.000713.000.00.00.H08 Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tôn giáo Chính phủ
  90 1.001550.000.00.00.H08 Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tôn giáo Chính phủ