CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 98 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  16 2.000449.000.00.00.H08 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Thi đua - khen thưởng
  17 1.010194.000.00.00.H08 Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc (Cấp tỉnh) Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  18 1.009333.000.00.00.H08 Thủ tục hành chính thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tổ chức - Biên chế
  19 1.009354.000.00.00.H08 Thẩm định số lượng người làm việc thuộc thẩm quyền quyết định của bộ, ngành, địa phương Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tổ chức - Biên chế
  20 1.003960.000.00.00.H08 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội (cấp tỉnh) Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tổ chức phi chính phủ
  21 2.000437.000.00.00.H08 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Thi đua - khen thưởng
  22 2.001688.000.00.00.H08 Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, Tổ chức phi chính phủ
  23 1.005062.000.00.00.H08 Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Giáo dục thường xuyên
  24 1.009355.000.00.00.H08 Tthẩm định điều chỉnh số lượng người làm việc thuộc thẩm quyền quyết định của bộ, ngành, địa phương Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tổ chức - Biên chế
  25 1.000898.000.00.00.H08 Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Thi đua - khen thưởng
  26 1.002407.000.00.00.H08 Xét, cấp học bổng chính sách Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
  27 1.000744.000.00.00.H08 Sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Giáo dục thường xuyên
  28 2.001678.000.00.00.H08 Thủ tục đổi tên hội (cấp tỉnh) Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tổ chức phi chính phủ
  29 2.000418.000.00.00.H08 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho gia đình Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Thi đua - khen thưởng
  30 1.003918.000.00.00.H08 Thủ tục hội tự giải thể Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, Tổ chức phi chính phủ