CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 98 thủ tục
  dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
  61 1.003866.000.00.00.H08 Tự giải thể quỹ (Cấp tỉnh) Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tổ chức phi chính phủ
  62 1.000535.000.00.00.H08 Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tôn giáo Chính phủ
  63 2.001941.000.00.00.H08 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tổ chức - Biên chế
  64 1.003735.000.00.00.H08 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tổ chức - Biên chế
  65 2.001717.000.00.00.H08 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Công tác Thanh niên
  66 1.003999.000.00.00.H08 Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Công tác Thanh niên
  67 1.001637.000.00.00.H08 Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tôn giáo Chính phủ
  68 1.001640.000.00.00.H08 Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tôn giáo Chính phủ
  69 2.001683.000.00.00.H08 Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Công tác Thanh niên
  70 1.000604.000.00.00.H08 Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tôn giáo Chính phủ
  71 1.005384.000.00.00.H08 Thủ tục thi tuyển công chức Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Công chức, viên chức
  72 1.000517.000.00.00.H08 Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tôn giáo Chính phủ
  73 1.001626.000.00.00.H08 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tôn giáo Chính phủ
  74 1.005385.000.00.00.H08 Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Công chức, viên chức
  75 1.001628.000.00.00.H08 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Tôn giáo Chính phủ