CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 99 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
  31 1.005057.000.00.00.H08 Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
  32 1.000934.000.00.00.H08 Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thi đua - khen thưởng
  33 1.005466.000.00.00.H08 Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
  34 1.003900.000.00.00.H08 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội cấp Tỉnh Tổ chức phi chính phủ
  35 1.000681.000.00.00.H08 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại Thi đua - khen thưởng
  36 1.003858.000.00.00.H08 Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện cấp tỉnh Quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, Tổ chức phi chính phủ
  37 1.004712.000.00.00.H08 Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
  38 2.002156.000.00.00.H08 Thủ tục xét tuyển công chức Công chức, viên chức
  39 2.000287.000.00.00.H08 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Thi đua - khen thưởng
  40 2.001805.000.00.00.H08 Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
  41 1.003822.000.00.00.H08 Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Cấp tỉnh) Tổ chức phi chính phủ
  42 2.000422.000.00.00.H08 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất Thi đua - khen thưởng
  43 1.000415.000.00.00.H08 Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tôn giáo Chính phủ
  44 2.002157.000.00.00.H08 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Công chức, viên chức
  45 1.003916.000.00.00.H08 Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Cấp tỉnh) Tổ chức phi chính phủ