CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 99 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
  1 1.003503.000.00.00.H08 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, Tổ chức phi chính phủ
  2 1.000989.000.00.00.H08 Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã Chính quyền địa phương
  3 2.002191.000.00.00.H08 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Bồi thường nhà nước
  4 2.002192.000.00.00.H08 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Bồi thường nhà nước
  5 1.005065.000.00.00.H08 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục thường xuyên
  6 1.010196.000.00.00.H08 Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ (Cấp tỉnh) Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  7 1.009331.000.00.00.H08 Thủ tục hành chính thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức - Biên chế
  8 1.009339.000.00.00.H08 Thẩm định đề án vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức - Biên chế
  9 1.009352.000.00.00.H08 Thẩm định đề án vị trí việc làm. Tổ chức - Biên chế
  10 1.009914.000.00.00.H08 Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của người đứng đầu Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức - Biên chế
  11 1.000924.000.00.00.H08 Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thi đua - khen thưởng
  12 1.010195.000.00.00.H08 Thủ tục cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ (Cấp tỉnh) Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  13 1.009332.000.00.00.H08 Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức - Biên chế
  14 1.009340.000.00.00.H08 Thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổ chức - Biên chế
  15 2.001481.000.00.00.H08 Thủ tục thành lập hội (cấp tỉnh) Tổ chức phi chính phủ