CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 137 thủ tục
  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
  91 1.010592.000.00.00.H08 Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập. Giáo dục nghề nghiệp
  92 1.000414.000.00.00.H08 Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Lao động
  93 1.010806.000.00.00.H08 Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh Người Có Công
  94 1.001978.000.00.00.H08 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm
  95 2.000135.000.00.00.H08 Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bảo Trợ Xã Hội
  96 1.000266.000.00.00.H08 Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giáo dục nghề nghiệp
  97 1.010593.000.00.00.H08 Công nhận hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục Giáo dục nghề nghiệp
  98 1.010807.000.00.00.H08 Khám giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với trường hợp còn sót vết thương, còn sót mảnh kim khí hoặc có tỷ lệ tổn thương cơ thể tạm thời hoặc khám giám định bổ sung vết thương và điều chỉnh chế độ đối với trường hợp không tại ngũ, công tác trong quân đội, công an Người Có Công
  99 1.001973.000.00.00.H08 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm
  100 1.000031.000.00.00.H08 Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giáo dục nghề nghiệp
  101 1.010594.000.00.00.H08 Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục; chấm dứt hoạt động hội đồng quản trị Giáo dục nghề nghiệp
  102 1.010808.000.00.00.H08 Giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Người Có Công
  103 1.000362.000.00.00.H08 Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Việc làm
  104 1.010595.000.00.00.H08 Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục. Giáo dục nghề nghiệp
  105 1.010809.000.00.00.H08 Giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động Người Có Công