CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 122 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  106 1.010813.000.00.00.H08 Đưa người có công đối với trường hợp đang được nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý về nuôi dưỡng tại gia đình Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Người Có Công
  107 1.010812.000.00.00.H08 Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Người Có Công
  108 1.005219.000.00.00.H08 Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người bị thu hồi đất nông nghiệp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Quản lý lao động ngoài nước
  109 1.005218.000.00.00.H08 Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Tổ chức cán bộ
  110 1.010815.000.00.00.H08 Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng. Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Người Có Công
  111 1.010819.000.00.00.H08 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Người Có Công
  112 1.010820.000.00.00.H08 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng. Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Người Có Công
  113 1.010822.000.00.00.H08 Giải quyết phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Người Có Công
  114 1.010823.000.00.00.H08 Hưởng lại chế độ ưu đãi Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Người Có Công
  115 1.010825.000.00.00.H08 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ. Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Người Có Công
  116 1.010826.000.00.00.H08 Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Người Có Công
  117 2.001157.000.00.00.H08 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Người Có Công
  118 1.010827.000.00.00.H08 Di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ cấp ưu đãi thay đổi nơi thường trú Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Người Có Công
  119 1.010828.000.00.00.H08 Cấp trích lục hoặc sao hồ sơ người có công với cách mạng Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Người Có Công
  120 1.010829.000.00.00.H08 Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Người Có Công