CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 121 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  76 1.010805.000.00.00.H08 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Người Có Công
  77 2.001396.000.00.00.H08 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Người Có Công
  78 2.000025.000.00.00.H08 Thủ tục Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Phòng, chống tệ nạn xã hội
  79 2.000219.000.00.00.H08 Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Việc làm
  80 1.001881.000.00.00.H08 Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Việc làm
  81 2.000062.000.00.00.H08 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Bảo Trợ Xã Hội
  82 1.010592.000.00.00.H08 Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập. Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Giáo dục nghề nghiệp
  83 1.000414.000.00.00.H08 Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Lao động
  84 1.010806.000.00.00.H08 Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Người Có Công
  85 1.001978.000.00.00.H08 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Việc làm
  86 2.000135.000.00.00.H08 Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Bảo Trợ Xã Hội
  87 1.000266.000.00.00.H08 Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Giáo dục nghề nghiệp
  88 1.010593.000.00.00.H08 Công nhận hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Giáo dục nghề nghiệp
  89 1.010807.000.00.00.H08 Khám giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với trường hợp còn sót vết thương, còn sót mảnh kim khí hoặc có tỷ lệ tổn thương cơ thể tạm thời hoặc khám giám định bổ sung vết thương và điều chỉnh chế độ đối với trường hợp không tại ngũ, công tác trong quân đội, công an Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Người Có Công
  90 1.001973.000.00.00.H08 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao Động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Việc làm