CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 112 thủ tục
  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
  106 2.002022.000.00.00.H08 Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
  107 2.002016.000.00.00.H08 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
  108 2.002033.000.00.00.H08 Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
  109 2.002053.000.00.00.H08 Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng Nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài
  110 2.002050.000.00.00.H08 Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hàng năm (cấp tỉnh) Nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài
  111 2.002058.000.00.00.H08 Xác nhận chuyên gia Nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài
  112 1.002395.000.00.00.H08 Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp