CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 112 thủ tục
  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
  76 1.009661.000.00.00.H08 Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư tại Việt nam
  77 1.009662.000.00.00.H08 Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư tại Việt nam
  78 2.000416.000.00.00.H08 Chuyển đổi doanh nghiệp thành doanh nghiệp xã hội Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
  79 1.009664.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư Đầu tư tại Việt nam
  80 2.000375.000.00.00.H08 Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
  81 1.005047.000.00.00.H08 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
  82 1.005125.000.00.00.H08 Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
  83 1.009665.000.00.00.H08 Thủ tục cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư tại Việt nam
  84 1.010029.000.00.00.H08 Thông báo về việc sáp nhập công ty trong trường hợp sau sáp nhập công ty, công ty nhận sáp nhập không thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
  85 2.002069.000.00.00.H08 Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
  86 2.002013.000.00.00.H08 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
  87 1.009671.000.00.00.H08 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư tại Việt nam
  88 1.005122.000.00.00.H08 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
  89 1.009729.000.00.00.H08 Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài Đầu tư tại Việt nam
  90 2.001979.000.00.00.H08 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã